Nieuws

11-12-2017

2017 Lage-inkomensvoordeel

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten. Wanneer uw werknemer een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder heeft kan het zijn dat u recht heeft op het LIV.

De werknemer moet dan wel aan de volgende 4 voorwaarden voldoen nl.

 • De werknemer moet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen
 • Het gemiddeld uurloon moet voldoen aan de hierboven gestelde eis.
 • De werknemer moet ten minste 1248 verloonde uren per jaar hebben.
 • De werknemer heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt.

Hoogte LIV

Wanneer het gemiddeld uurloon over 2017 ligt tussen €9.66 en €10.63 dan is de tegemoetkoming per verloond uur €1.01 met een maximum van €2000,-.

Bij een gemiddeld uurloon tussen de €10.63 en de €12.68 is dit €0.51 per verloond uur met een maximum van €1000,-.

Hoe krijgt u het LIV

U hoeft niets te doen. Het UWV bepaald op basis van de polisadministratie voor welke werknemers u recht heeft op het LIV. Wanneer u er recht op heeft dan wordt het LIV uiterlijk 12 september 2018 op uw bekende rekeningnummer gestort.

Aandachtspunten:

Denk bij het gemiddeld uurloon berekenen ook aan toeslagen of bonussen hierdoor wordt het gemiddeld uurloon hoger.

Wanneer een onderneming overgenomen wordt dan tellen alleen de verloonde uren die de werknemer bij u gemaakt heeft. De uren worden dus niet overgedragen.

Kijk goed naar de definitie van verloonde uren zoals deze door de belastingdienst geformuleerd wordt.

 

11-12-2017

Jeugd-LIV 2018

Ook het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor de werkgever.

Wanneer u werknemers in dienst heeft  van 18 tot en met 21 jaar, die het minimumjeugdloon verdienen, komt u hier mogelijk voor in aanmerking.

U moet dan nog aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • uw werknemer verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 • de werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat voldoet aan het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. (bedragen moeten nog vastgesteld worden)
 • Werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar. Het gemiddelde uurloon is het jaarloon Wtl gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar.

Hoogte jeugd-LIV

de hoogte van de tegemoetkoming en de maximumbedragen kunt u vinden op www.belastingdienst.nl

Hoe krijgt u het Jeugd-LIV

U hoeft net als bij het LIV niets te doen. Het vaststellen van de tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2019.

Uiterste betaaldatum is 12 september 2019.

 

01-07-2014

Kinderbijslag en bijverdiensten scholieren

Veel scholieren verdienen in de zomermaanden graag een centje bij.

Doen zij dat ook in uw onderneming, let dan op de bijverdiengrenzen. Voor jongeren en hun ouders is van belang dat zij niet meer verdienen dan is toegestaan.

Voor jongeren onder de 16 geldt geen bijverdiengrens. Zij mogen dus onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Jongeren die 16 of 17 zijn, mogen per kwartaal maximaal €1266,- netto bijverdienen. In de zomervakantie mogen ze daar bovenop nog eens €1300,- netto extra verdienen. Verdient een jongere meer, dan vervalt de volledige kinderbijslag voor het desbetreffende kwartaal. Het volgende kwartaal is er wel weer recht op kinderbijslag wanneer binnen de grenzen verdiend wordt.

Het is verstandig om de scholieren die in uw onderneming bijverdienen hiervan op de hoogte te stellen zodat de ouders en/of zijzelf niet voor vervelende financiële consequenties komen te staan.

Bar

26-6-2014

Wijzigingen 2015 voor ouders met kinderen

Vanaf 2015 vervallen de alleenstaande ouder- en ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor uitgaven levensonderhoud van kinderen. Dit heeft gevolgen voor de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en de hoogte van de toeslagen.

Voor belastingplichtigen die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting krijgen met deze kortingen of aftrekpost, zal de Belastingdienst de voorlopige aanslagen over 2015 zelf aanpassen. Deze aanslagen volgen in december 2014.

Alleenstaande ouders kunnen vanaf 2015 misschien meer kindgebonden budget krijgen. De Belastingdienst zal voor deze mensen het kindgebonden budget voor 2015 aanpassen. In december krijgen zij hierover bericht.

 

Bron: Belastingdienst

Bar

27-5-2014

Premiekorting jongere werknemer (vanaf 1 juli 2014)

Vanaf 1 juli 2014 mag u een tijdelijke premiekorting toepassen wanneer u jongeren, tussen de 18 en 27 jaar, aanneemt die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. U moet deze jongeren dan wel een dienstverband van minimaal 32 uur gedurende zes maanden aanbieden. Om te bewijzen dat de jongere zo’n uitkering ontvangt moet hij een doelgroepverklaring aanvragen. Na ontvangst van de verklaring kan de premiekorting toegepast worden. In deze crisistijden is dit een goed middel om op de loonkosten te besparen.

Premiekorting werknemersverzekeringen:

Dit is een korting op de premie die u af moet dragen voor de WW, ZW en de WIA/WAO.

Dit is dus een korting voor de werkgever.

 

Voorwaarden voor premiekorting jongere werknemers op een rij:

 • Leeftijd: 18 tot en met 26 jaar. Wanneer de jongere tijdens het dienstverband 27 jaar wordt dan mag je de korting toch nog toe blijven passen.

 

 • Deze persoon moet een WW- of een bijstandsuitkering ontvangen

 

 • U moet deze persoon voor minimaal 32 uur een contract aanbieden en voor minimaal 6 maanden

 

 • De jongere werknemer moet een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV (WW-uikering) of van de gemeente (bijstandsuitkering). Hierin staat dat deze persoon een dergelijke uitkering had op de dag vóór dat hij in dienst kwam.

 

 • Geldig voor jongeren die voldoen aan bovenstaande en die u aanneemt in de periode van 1 jan. 2014 tot 1 jan. 2016.

 

Hoogte van de premiekorting:

Het betreft een korting van €3500,- per jaar. Deze korting geldt voor de duur van de dienstbetrekking maar voor maximaal 2 jaar.

Bron: Checklist en Antwoord voor bedrijven

Bar


1-5-2014

Overgang naar SBR

Met ingang van 1 januari 2014 hebben wij de overstap gemaakt naar SBR, ofwel standard business reporting.

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Met SBR leggen we gegevens in uw bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vast. Uw bedrijfsadministratie is het bronbestand. Hierdoor kunnen we uw gegevens eenvoudig hergebruiken voor verschillende soorten rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken.

Bij welke organisaties kunnen we SBR gebruiken?

 • de Belastingdienst, voor de aangifte inkomstenbelasting, de aangifte vennootschapsbelasting, de aangifte btw (omzetbelasting), de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP), het verzoek om (een wijziging van) een voorlopige aanslag, de uitstelregeling belastingconsulenten (voor intermediairs), het aanvragen en ontvangen van een Servicebericht Aanslag (voor intermediairs)
 • het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor statistiekopgaven
 • de Kamer van Koophandel, voor jaarrekeningen
 • diverse banken, voor kredietrapportages

 

De afgelopen tijd hebben we achter de schermen hard gewerkt om dit mogelijk te maken. U als klant zult hier overigens weinig van merken, het is met name een aanpassing van onze interne werkwijze.

 

Bar

1-5-2014

Nieuwe layout rapportages

Momenteel zijn wij bezig met de implementatie van nieuwe software waardoor het uitwerken van de jaarrekening een andere werkwijze vereist. Inhoudelijk verandert er niets, echter zal het uiterlijk van de rapporten wel een behoorlijke verandering ondergaan. De software is in staat om uw financiële brongegevens te importeren en te verwerken tot een uitgebreid jaarrapport. De slimme software zorgt voor betrouwbare cijfers. En met handige standaard modellen voldoet uw rapport aan de wet- en regelgeving voor zowel enkelvoudige als geconsolideerde rapporten.